Vedtægter FHHD – 6.4.2018.

§ 1. Navn og hjemsted.

Stk.1. Foreningens navn er Foreningen for Hypnotisører og Hypnoterapeuter i Danmark (FHHD)

Stk.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune

§ 2. Værdigrundlag.

Foreningen bygger på et demokratisk værdigrundlag.

Foreningens medlemmer repræsenterer en tilgang, der på alle måder hjælper til at nå foreningens formål samt værdigrundlag.
Foreningen ønsker et fagligt, trygt og sagligt hjemsted for alle medlemmer hvor det at møde hinanden positivt og løfte hinanden er en naturlig del af vores måde, at være kollegaer på.

Foreningen ønsker, at afspejle diversiteten i hypnose-Danmark ud fra det synspunkt, at alle uddannede hypnotisører og hypnoterapeuter, skal have mulighed for, at være en del af det faglige fællesskab, der bl.a. har til formål at højne muligheden for at lære af hinanden samt dygtiggøre sig inden for faget.

Foreningen ønsker ligeså et bredt fællesskab blandt medlemmer hvor respekt og saglighed er i højsæde og hvor vi ønsker at ”løfte i flok” for på bedst mulig vis at støtte op om positivt, kollegialt samarbejde og praksis samt vedligeholde og udvikle foreningens på formål.

§ 3. Formål

Foreningens formål er at samle hypnotisører og hypnoterapeuter i Danmark, i en stærk forening, på tværs af de forskellige hypnoseuddannelser og -retninger samt at varetage medlemmernes faglige interesser og virke for en fortsat højnelse af fagets faglige standard, herunder:

Stk. 1.            Samle hypnotisører og hypnoterapeuter til varetagelse af fagets faglige, økonomiske og kollegiale interesser.

Stk. 2             På bedst mulig vis, skabe grobund for et godt og respektfuldt kollegaskab med respekt for hinandens faglighed og virksomhed.

Stk.3.             Varetage de enkelte medlemmers interesser og rettigheder.

Stk.4.             Udbrede kendskabet til hypnose og hypnoterapi og styrke anerkendelse af faget i samfundet.

Stk.5.             Inspirere til at medlemmerne vedligeholder og udbygger deres faglige uddannelse.

Stk.6.             Sikre de bedst mulige arbejdsforhold for medlemmerne, herunder også, at medlemmerne får størst mulig indflydelse på de vilkår, hvorunder faget udøves.

Stk.7.             Arbejde på at FHHD´s medlemmer kan RAB- registreres i henhold til Styrelsen for Patientsikkerheds regler herom. Herunder også sikre, at de RAB registrerede medlemmer lever op til de gældende regler.

Stk.8.             Samarbejde med andre organisationer nationalt som internationalt for at fremme fagets udvikling.

Stk. 9.            Arbejde for at fremme forskning i hypnose, samt udbredelse af viden om forskningsresultater inden for området, både til medlemmerne og til offentligheden.

Stk.10.           Deltage i den almindelige sundhedsdebat for at sikre og fremme fagets værdi for samfundet og det enkelte menneske.

Stk.11.           Udvikle og udbrede kendskabet til faget i forhold til markedsføring og eventuelle udgivelser af artikler, publikationer og faglig viden inden for hypnose og hypnoterapi.

Stk.12.           Arbejde på, at tilbyde alle medlemmer ansvarsforsikring og erhvervsforsikring

§ 4. Medlemskreds

Stk.1.             Som aktive medlemmer optages hypnotisører og hypnoterapeuter som bidrager til fremme af foreningens formål samt værdigrundlag. Medlemmer, som optages, skal følge kollegiale regler med det formål at styrke god behandlergerning samt fremme et godt kollegialt forhold mellem foreningens medlemmer. Medlemmet skal udvise, og skal have udvist respekt og skal behandle eller skal have behandlet sine kolleger samt kollegers virksomhed med respekt. Der optages ikke medlemmer som har overtrådt eller overtræder ovenstående eller som driver eller har drevet uforsvarlig behandlervirksomhed økonomisk eller behandlermæssigt.

Stk.2.             Indmeldelse sker på foreningens online indmeldelsesblanket. Medlemsskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt.

Stk.3.             Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves forud for hvert regnskabsår. Regnskabsåret afsluttes 1.7.

Stk.4              Aktive medlemmer har ret til at anvende og bruge foreningens logo og betegnelse FHHD-hypnotisør.

Stk.5.             Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kasseren med virkning fra udgangen af året

Stk. 6.            Refusion af kontingentet kan ikke finde sted.

Stk. 7.            Støttemedlemsskab kan opnås af personer, der støtter foreningens formål. Støttemedlemskab giver ikke ret til brug af foreningens bomærke, navn og symboler og giver ikke møderet og stemmeret ved møder og generelforsamlinger

§ 5. Eksklusion

Stk.1.             Hvis et medlem gør sig skyldig i grovere forsømmelser i forhold til foreningens vedtægter eller medlemsforpligtigelser, kan bestyrelsen med 4/5 majoritet beslutte at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan, inden for tre uger fra modtagelsen af den skriftlige underretning om eksklusion, anke afgørelsen skriftligt. Anken behandles på førstkommende generalforsamling. Herfra undtages klager over tilsidesættelse af god klinisk praksis, i henhold til de Etiske Juridiske Råd jf. § (de etiske råd).

Stk.2.             I perioden indtil udløbet af ankefristen eller hvis eksklusionen ankes, indtil den er blevet prøvet, er medlemsskabet suspenderet. Alle medlemsrettigheder bortfalder under suspensionsperioden.

Stk.3.             Hvis medlemmet vælger at anke eksklusionen, skal bestyrelsen foranledige at eksklusionen sættes på dagsordenen ved førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, når dette er muligt jf. reglerne for indkaldelse til generalforsamlingen. Medlemmet har ret til at møde frem og tale på denne generalforsamling.

Stk.4.             Bestyrelsen kan, efter skriftlig ansøgning, godkende genindmeldelse af et medlem, som er ekskluderet, såfremt det findes tilstrækkeligt begrundet og kriterierne for genindmeldelse i øvrigt er opfyldet.

§ 6 Genindmeldelse

Stk.1.             Et medlem, der er udelukket efter restance med kontingentet, kan inden for et år fra slettelsesdatoen indmeldes ved skriftlig ansøgning til bestyrelsen

Stk.2.             Genindmeldelse efter et år fra udmeldelsesdatoen behandles som optagelse af nye medlemmer, jfr. §3.

§ 7 Generalforsamlingen

Stk.1.             Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk.2.             Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af november måned. Der indkaldes med minimum en måneds varsel. Indkaldelse sker elektronisk

Stk.3              Møde- og stemmeberettige er alle medlemmer, der senest en måned førend generalforsamlingen, har betalt forfaldent kontingent.

Stk.4.             Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

Stk.5.             Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Der stemmes om bestyrelsens beretning
 5. Regnskabsaflæggelse
 6. Indkomne forslag
 7. Budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingentet for det efterfølgende år
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Og vælges for en to årig periode. Heraf er de tre på valg i ulige år og 4 på valg i lige år. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær på førstkommende bestyrelsesmøde senest 14 dage efter generalforsamlingen.
 9. Valg af 2 suppleanter. Suppleanterne har møderet ved bestyrelsesmøder, men ikke tale og stemmeret
 10. Valg af revisorer
 11. Eventuelt

Stk.6.             Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk.7              Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk.8              Vedtægtsændringer kan vedtages, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede er til stede, og mindst 2/3 heraf stemmer for.

Stk.9              Er der ikke 1/3 af de stemmeberettigede til stede, men ½ af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringer, kan ændringerne vedtages på en efterfølgende generalforsamling med 2/3 flertal uden hensyn til fremmødet.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1.             Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes fire uger efter, at anmodning er kommet i formandens kendskab.

Stk.2.             Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 9 Foreningens daglige ledelse

Stk.1.             Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen.

Stk.2.             Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk.3.             Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk.4.             Formanden indkalder og leder bestyrelsesmøderne. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden mindst 4 gange årligt.

Stk.5.             Det er muligt at afholde møderne via eksempelvis Skype.

§ 10 Økonomi, regnskab og revision

Stk.1.             Foreningens regnskab afsluttes 1.7

Stk.2.             Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.

Stk. 3.            Foreningens regnskab føres af kasseren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk.4.             Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 11 Tegningsregler og hæftelse

Stk.1.             Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk.2.             Kasseren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kasseren kan råde over foreningens konto, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti samt indgå aftale herom.

Stk.3              Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 12 Opløsning

Stk.1.             Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk.2.             Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.