/* change text on add-to-cart-button pr product */
Referat fra bestyrelsesmøde d. 8. 8.

Deltagere: Birgitte, Ditte og Tonny, (Thorbjørn meldt afbud da han er på ferie) 

Pkt 1. Godkendelse af referat.

Referat godkendt med flg. tilføjelse i pkt. 2.: Thorbjørn ville undersøger om betalingsgebyret kan betales af det enkelte medlem og ikke af foreningen.

Pkt 2. Jeg vil gerne afgive posten som referent. Jeg er både den der indkalder til møder, skriver punkterne, mødeleder, og referent,. Først fremlægge et punkt som jeg ofte har taget stilling til og sat på dagsordenen og også skal opsummere beslutningerne i forhold til et referat.  Det synes jeg ikke er optimalt da det kan være med til at tage engagementet fra andre og så oplever jeg mig selv som lidt en enetaler og det bryder jeg mig heller ikke om.  

Udsat pga. for få best.medlemmer.

Pkt. 3. Rettelse og eventuel godkendelse af forslag til ændringer af vedtægterne.

  • A. §1 stk. 2. nuværende tekst: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune Ønskede tekst: Foreningen hjemsted er til hver en tid formandens adresse.
  • B. Hele §3 bør vi kigge på og rette i, for der er alt for mange ting vi umuligt kan, som står der som et ønsket formål. Både Stk. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, er vanskelige at leve op til, så de er kun med til at gøre opgaven vanskeligere for bestyrelsen og skuffe medlemmer der har henvendelser som refererer til disse. I kan selv gå ind på siden og læse dem nederst i lockin delen.
  • C. I §4 stk 3. Nuværende tekst: Regnskabsåret afsluttes 1. 7. Ny tekst: Regnskabsåret afsluttes 31 december.
  • D. §7 Stk 2. I den nuværende tekst står der bl.a.: Den ordinære generalforsamling afholdes én gange årligt inden udgangen af november måned. Denne tekst rettes til: Den ordinære generalforsamling afholdes én gange årligt inden udgangen af maj måned. Resten forbliver uændret.
  • E. § 7 stk 8  Nuværende tekst: Vedtægtsændringer kan vedtages når mindst 1/3 af de stemmeberettigede er til stede, og mindst 2/3 har stemt for. Ønskede tekst: Vedtægtsændringer kan vedtages når mindst 1/3 af de stemmeberettigede er til stede, fysisk eller online og mindst 2/3 har stemt for.
  • F. §7 stk 5 pkt 10. Nuværende tekst. Valg af revisorer. Ønskede tekst:  Valg af revisor
  • G. § 9 stk 5 Nuværende tekst: Det er muligt at afholde møderne via eksempelvis Skype. Ønskede tekst: Nuværende tekst: Det er muligt at afholde møderne online
  • H. §10 stk 1 Nuværende tekst: Foreningens regnskab afsluttes 1. 7. Ønskede tekst: Foreningens regnskab afsluttes 31.12.

Formuleringrne i underpunkt A, C, D, E, F, G, H er godkendt og skal udsendes til alle medlemmer senest omkring 1. dec.
Underpunkt B. Udsat til drøftelse på næste bestyrelsesmøde d. 5. 9. 2022, når vi formentlig er fuldtallige.

Pkt. 4. Opfølgning på konferencen. Input til oplægsholdere. Adgang til konference materialet 2022. Mulighed for at købe online adgang til konferencen? hvor er vi med det?

Udsat til drøftelse på næste bestyrelsesmøde da Keld har teten på dette.

Pkt. 5. Opfølgning fra Thorbjørn omkring websiden, betalingssystemer, udløb af kort mm.

Han holder ferie, så det udsættes. Thorbjørn ville undersøger om betalingsgebyret kan betales af det enkelte medlem og ikke af foreningen. Det er det vi mangler besvaret.

Pkt. 6. Eventuelt
Forslag fra Birgitte: Kan gøre noget for at få Pressens bevågenhed, ved at skrive pressemeddelelser til aviser, eksempelvis ift. ventetiden på psykolog hjælp.  Birgitte har en bekendt der måske kunne skrive en tekst til en sådan. Men i andre er også velkommen til at melde jer som tekst forfattere/inspirator.

Ditte foreslår : At vi gør noget lignende, eller andre gode tiltag ift. Internationale hjerneuge i februar eller marts. Måske allerede nu inddrage medlemmer i hvad der kan gøres..

Birgitte opfordre til at vi alle får en medlemsliste, således at vi kan se hvem der er medlem. Bl.a. kan man så, hvis ens kollega ikke står der, opfordre til at blive medlem.